Yhdistyksen säännöt

AKITA RY  SÄÄNNÖT

Rekisterinumero 155.566
Ensirekisteröinti 16.12.1991
Viimeisin sääntömuutos hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 13.11.2021
Sääntömuutos hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa - säännöt käsittelyssä
 
1 YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Akita ry
 
2 YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja sen toiminta-alue käsittää koko Suomen
 
3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on rotuyhdistyksenä edistää puhdasrotuisten akitojen kasvatusta ja jalostusta, sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä toimialueellaan. Yhdistys toimii Suomen Seurakoirayhdistys-Finlands Sällskaphundförening ry:n ja sitä kautta Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n alaisuudessa.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
 • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä mm. järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • järjestämällä koiranäyttelyitä, -kokeita ja -kilpailuja
 • seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä niin koti- kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita
 • ylläpitämällä yhteyksiä ja jäsenyyksiä Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:een ja mahdollisiin muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa
 • levittämällä tietoa kenneltoiminnasta sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa.
 
4  PAIKALLISOSASTOT
Jäsenet voivat perustaa epäitsenäisiä paikallisosastoja hallituksen suostumuksella.  Paikallisosastot toimivat hallituksen hyväksymien sääntöjen mukaan. Paikallisosastojen jäsenten on oltava yhdistyksen
jäseniä. Paikallisosaston jäsenet voivat tehdä osastolle lahjoituksia toiminnan kattamista varten.
 
5 VAROJEN HANKINTA
Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Lisäksi yhdistys voi järjestää epävirallisia ja virallisia näyttelyitä toimensa tukemiseksi. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää erilaisia maksullisia huvitilaisuuksia, hankittuaan asianmukaisen luvan toimeenpanna rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
 
6 YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Perhenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen puoliso ja/tai samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenelle ei lähetetä erikseen yhdistyksen jäsenlehteä eikä kiertokirjeitä.
Kunniajäseneksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.
Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Varsinaiset ja perheenjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 
7 JÄSENEN EROTTAMINEN JA EROAMINEN
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus on yhdistyslain 14§:ssä mainituin edellytyksin tai jos jäsen syyllistyy eläinsuojelurikkomukseen oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä.
Hallitus voi yksimielisellä päätöksellään erottaa määräajaksi tai pysyvästi jäsenen, joka on joko määräajaksi tai pysyvästi erotettu Suomen Kennelliiton jäsenyydestä tai ei enää nauti Suomen Kennelliiton luottamusta siten, että hänen koiranpitoonsa tai kasvatustyöhönsä on Kennelliiton toimesta kohdistunut kurinpidollinen toimenpide.
Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksiantamisesta.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai etotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta sen varoihin.
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään 30 vrk:n kuluessa eräpäivästä.
 
8 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Varsinaisilta- ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.
Hallitus voi määrätä ulkomailla asuville jäsenille erillisen jäsenlehden toimituskulumaksun.
Jäsenmaksuajan ja -tavan määrää hallitus.
 
9 YHDISTYKSEN TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
 
10 YHDISTYSEN KOKOUKSET
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: syyskokoukseen loka-marraskuussa ja kevätkokoukseen viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten; kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 2 kuukautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Kutsu kokoukseen julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu kokoukseen voidaan jäsenlehden viivästyessä ja muussa poikkeustapauksessa lähettää myös sähköpostilla tai kirjeellä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kokoukseen pitää olla mahdollisuus
osallistua myös fyysisesti.

Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetulla voi olla enintään yhden (1) jäsenen antama valtakirja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
11 KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. hyväksytään työjärjestys
 4. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
 5. esitetään hallituksen toimintakertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajalle, hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
 8. käsitellään muut asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. hyväksytään työjärjestys
 4. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
 5. määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi
 6. esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä hallituksen varajäsenet vuosittain
 8. valitaan hallituksen alainen jalostustoimikunta, johon kuuluu joka toinen vuosi valittava puheenjohtaja ja 2-6 muuta jäsentä, toimintakausi on 2 (kaksi) vuotta.
 9. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä
 10. käsitellään hallituksen tekemät esitykset
 11. käsitellään muut asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset
 
12 YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2) jäsentä. Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen vaihtuessa kokonaan tai lähes kokonaan valitaan vuosittain erovuorossa olevat hallituksen jäsenet arvan perusteella hallituksen kokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsensihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri, jäsensihteeri ja taloudenhoitaja voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta. Sihteerinä, jäsensihteerinä ja taloudenhoitajana voi olla sama henkilö. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa.
Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.
Hallituksella on oikeus asettaa avukseen toimikuntia. Toimikuntien toimintakausi on kalenterivuosi tai muu hallituksen määräämä aika. Toimikuntaan voidaan valita jäseniä myös yhdistyksen ulkopuolelta.
 
13 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.
 
14 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä ja yhdistyksen tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:
 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
 • kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 • nimetä avukseen toimikuntia
 • päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta
 • edustaa yhdistystä
 • kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta niiltä osin kuin yhdistyslaki määrää
 • johtaa ja vastata yhdistyksen julkaisutoimintaa
 • nimetä yhdistyksen yhteyshenkilöt ja kokousedustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin koira-alan yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää
 
15 SÄÄNTÖJEN PURKAMINEN
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.
 
16 YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) yhdistyksen toisiaan vähintään kahden (2) kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous.
Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistyksen yhdistyksen jälkimmäisen, purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan. Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa määrätään.
17 Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa määrätään.AKITA RY:N JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Löydät jäsenrekisterin rekisteriselosteen tästä linkistä.

KUNNIAJÄSENET

Marja Talvitie - ulkomuototuomari, toimista akita ja amerikanakita rotujen jaon yhteydessä vuonna 2000.

Katri Marttila - kennel Yukiguni no, ansiokkaasta kasvatustyöstä ja rodun tunnetuksi tuomisesta Suomessa. Kutsuttu kunniajäseneksi Akita ry kevätkokouksessa 2019 

JALOSTUSTOIMIKUNNAN SÄÄNNÖT

Hyväksytty vuosikokouksessa 2007, lisäykset hyväksytty vuosikokouksessa 2008, tarkennukset hyväksytty vuosikokouksessa 2018.

1. Vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet. Toimikunnan koko on puheenjohtaja ja 2-6 jäsentä. Ainakin yhden toimikunnan jäsenistä tulee olla suorittanut jalostusneuvojan kurssi. Puheenjohtajan ja jäsenten toimintakausi on kaksi (2) vuotta, niin että toimikunnan vaihtuessa kokonaan tai lähes kokonaan valitaan vuosittain erovuorossa olevat jäsenet arvan perusteella toimikunnan kokouksessa.

2. Jalostustoimikunta on hallituksen alainen elin, joka laatii tarvittaessa ehdotuksia/lausuntoja/ohjelmia koskien jalostustoimintaa ja informoi hallitusta toiminnastaan. Hallitukseen nimetään jalostustoimikunnan yhteyshenkilö, ellei toimikunnassa jo ole hallituksen jäsentä. Jalostustoimikunnan tehtävä on neuvoa ja opastaa jalostusasioissa.

3. Jalostustoimikunnan jäsenet pitävät yhteyttä toisiinsa: kokoontumalla tarvittaessa, puhelimitse, e-maililla, kirjeitse jne. Kokoontumisista tehdään pöytäkirja hallitukselle.

4. Jalostustoimikunta laatii toimintakertomuksensa hallitukselle sekä toimintasuunnitelman seuraavalle kaudelle kirjallisesti.

5. Jalostustoimikunta tiedottavat jalostus- ja kasvatusasioista yhdistyksen lehdessä, sekä julkaisevat vuosittaiset tilastot samaisessa lehdessä.

6. Jalostusneuvonta on puolueetonta, ainoastaan rodun etua ajattelevaa ja sen tehtävä on opastava ja ohjaava, sillä kasvattajalla on viimekäden vastuu jalostustyöstään.

7. Jalostustoimikunta ei koskaan hyväksy eikä hylkää jalostuskoiria/yhdistelmiä, vaan opastaa ja ohjaa kasvattajia oikeaan valintaan. Jalostustoimikunta voi myös antaa ehdotuksia käyttökelpoisista uroksista ja eri kasvattajista, joilla uroksia on, mutta vastuu valinnasta ja seurauksista on aina kasvattajan.

8. Jalostustoimikunnan jäsenet ovat vaitiolovelvollisia.

9. Jalostustoimikunnan toimenkuvaan kuuluu mm.:

- lausuntojen laatiminen jalostusasioista ja niiden esittäminen yhdistyksen hallitukselle
- Toimikunta antaa kysyttäessä jalostusneuvontaa, valitsee koirat kollegioihin ja koulutustilaisuuksiin ja laatii koulutusmateriaalia
- Jalostustoimikunta valvoo ja ylläpitää jalostusuros- ja pentuvälityslistaa
- tarvittavien tilastojen tekeminen ja yhteenvetojen laadinta ja ylläpito
- rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman ylläpito ja päivittäminen
- terveystietojen kartoitus, tilastointi ja julkaisu
- hankkia ja jakaa jalostusta/kasvatusta ja perinnöllisyyttä ja akitan terveyttä koskevia ohjeita ja tietoja.
- valistaa jäsenistöä julkaisemalla tarvittavaa tietoa yhdistyksen lehdessä ja Internetissä
- pyrkiä yhteistyöhön ulkomaisten järjestöjen kanssa ja tietojen vaihtoon akita-rodusta myös maailmanlaajuisesti, niin koirien taustoista, työskentelykyvystä ja terveydestä kuin sairausriskeistäkin
- itsenäinen tietojen hankinta ja sen tiedon levittäminen jäsenille sekä yhdistyksen lehden ja Internetin välityksellä.
- käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija apua

10. Jalostusneuvonnassa sovelletaan akitan jalostuksen tavoiteohjelmaa.

11. Jalostustoimikunnalle osoitetut jalostustiedustelut toimitettava vain ja ainoastaan kirjallisena, joko sähköpostilla tai kirjeitse. Tiedustelun vastaanottaja välittää kyselyn täsmälleen saamassaan muodossa jalostustoimikunnan foorumille. Jalostustoimikunta vastaa vain ja ainoastaan kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeitse, kun vähintään kolme (3) jalostustoimikunnan jäsentä on hyväksynyt vastauksen foorumilla.

12. Jalostustoimikunta lupautuu vastaamaan jalostustiedusteluun tai lisäselvityspyyntöön 2 viikon kuluessa sen vastaanotetuksi kuittaamisesta (lähettäjälle kuitattava viestin/kirjeen saavuttua sen perilletulo ja toimitettava kysely JTK:n foorumille). Jos vastaus halutaan nopeasti, alle 5 vrk ajassa, niin jalostustoimikunta ei vastaa mahdollisista virheistä, joita kiireessä annetussa jalostustiedustelulausunnossa, kenties vain 1-2 henkilön antamana, saattaa olla. 
Lisäselvityspyynnön käsittelyyn varataan aina 2 viikkoa aikaa.

13. Jalostustoimikunta rohkaisee yhdistelmän suunnittelijoita ottamaan ajoissa yhteyttä siltä varalta, että suunnitteilla oleva yhdistelmä ei täytä JTO:n vähimmäisvaatimuksia ja kasvattajan tulisi harkita uudelleen kyseisen yhdistelmän toteuttamista.